Aydınlatma Metni


Değerli Müşterimiz,

Bu Aydınlatma Metnini, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. Maddesi gereği, kişisel verilerinizin işlenmesi ve yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

Softnet Yönetim Bilgi Sistemleri Proje ve Danışmanlık Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Mersis No: 0772042679700012) (“Softnet”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat gereği Veri Sorumlusu yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Veri Sorumlusu olduğumuz Kişisel Verilerin mevzuata uygun işlenmesinin düzenlenmesi için kural ve uygulamalar geliştirilmiştir.

KVKK 4. Maddede belirtildiği gibi kişisel verileriniz kanunlar, sözleşmeler, hukuki sebepler ve şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde; işlemeyi gerektiren amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve sadece gerektiği kadar kaydedilecek, depolanacak, teknik ve idari olarak korunacak ve muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, güncelliği sağlanacak, yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, gerekli koşullar ve izinler sağlandığında yurt içi veya yurt dışı özel ve tüzel kişilerle paylaşılacak veya işlenmesine izin verilecektir.

Softnet’te işlenen kişisel verileriniz;

Kimlik

Kimlik tespiti ve kayıtlarda kullanılan, müşteri ve yetkilendirdiği kişilere ait; vatandaşlık no, seri no, cüzdan no, pasaport no, vatandaşı olduğu ülke, adı, soyadı, doğduğu ülke, doğduğu şehir, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, baba adı, anne adı, doğum yeri, diğer kimlik bilgileri (il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı).


İletişim

Müşteri ve yetkilendirdiği kişiler ile iletişim amacıyla kullanılan telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, KEP adresi bilgileri.


Özlük

Müşterinin şirketi ve görevi.


Hukuki İşlem

Müşteri ile ilgili adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava işlem ve dosyalarındaki bilgiler.


İşlem güvenliği

Müşterilerin IP adresi bilgileri, uygulama erişim ve kayıt logları, şifre ve parola bilgileri, e-belge kayıtları ve diğer kayıtlar.


Görsel ve işitsel kayıtlar

Kimlik kartı üzerindeki fotoğraflar.


Özel nitelikli kişisel veriler

Din ve felsefi inanç

Kimlik kartı üzerindeki din bilgisi.

Sağlık bilgisi

Kimlik kartı üzerindeki kan grubu.

Yukarıda belirtilenler dışında kişisel bilgiler ve özel nitelikli kişisel bilgiler işlenmez.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli;

• Kartvizitler,

• Internet sitemizde bulunan mükellef tanımlama formu,

• Word dosyası formatında mükellef tanımlama formu,

• E-postalar,

• Telefon görüşmeleri,

• Birebir görüşmeler,

• E-belge portali.


Şirketimizin meşru menfaati, mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ve sözleşme yapılabilmesi için aşağıdaki veriler işlenmektedir.

Belirtilen saklama/arşiv süreleri sözleşme veya yürütülen işin sonlanması sonrasında mevzuatta veya Softnet tarafından belirlenmiş geçerli olan sürelerdir.

E-belge portalinde yapılan erişim ve kayıt logları işlem güvenliğinin sağlanması için kaydedilir. Bu kayıtlar on (10) yıl saklanmaktadır.

E-belge portaline erişim için kullanıcı ve parola bilgileri verilmektedir. Bu bilgiler altı (6) ay saklanmaktadır.

E-belge kayıtları ve ilişkili diğer kayıtlar nn süre ile saklanmaktadır.

5651 sayılı kanun gereği e-belge portaline yapılan internet erişimleriniz işlem güvenliği kapsamında kayıt altına alınır. Bu kayıtlar en az iki (2) yıl saklanmaktadır.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında kimlik, iletişim ve özlük bilgileri işlenmektedir. Bu bilgiler beş (5) yıl saklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen süreler sonunda kişisel veriler imha edilir.

Belirtilenler dışında yurtiçi/yurtdışı 3. taraflara veri aktarımı yapılmaz.

Kişisel verileriniz sadece hukuk yolu ile paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini etkileyebilecek ihlal olayları titizlikle değerlendirilir ve kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla yetkisiz gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurumların eline geçtiğinin, değiştirildiğinin vb ihlal olayının tespiti durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu 12. Maddenin 5. fıkrası gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel verileriniz sadece hukuk yolu ile paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini etkileyebilecek ihlal olayları titizlikle değerlendirilir ve kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla yetkisiz gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurumların eline geçtiğinin, değiştirildiğinin vb ihlal olayının tespiti durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu 12. Maddenin 5. fıkrası gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel verilerinizin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini etkileyebilecek ihlal olayları titizlikle değerlendirilir ve kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla yetkisiz gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurumların eline geçtiğinin, değiştirildiğinin vb ihlal olayının tespiti durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu 12. Maddenin 5. fıkrası gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bilgilendirme yapılacaktır.

KVKK 5. Madde 1. fıkrası gereği sizden kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı alacağız.

Ancak bilmeniz gerekir ki aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

1. işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. işlenmişse bilgi talep etme,

3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5. eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6. KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e.) ve (f.) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi 1. fıkrası gereğince taleplerinizi içeren ve internet sitesinde bulacağınız başvuru formunu nu açık ve anlaşılabilir bir şekilde ve kimlik ve iletişim (TCKN, e-posta, telefon, adres) bilgilerini tespit edici belgeler ile birlikte doldurarak şahsen, Teleferik Mah. Koç Sokak No: 13/8 35330 Balçova İzmir veya kvkk@softnet.com.tr veya adreslerine kargo, noter, e-posta (şirketimizde kayıtlı olan e-posta adresleri dikkate alınacaktır.), e-tebligat (KEP, UETS) yolları ile göndererek veya KVKK kurulunun belirlediği/belirleyeceği diğer yöntemler ile başvurarak talepte bulunabilirsiniz.

Talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.